Клиенти

*Представянето на методологията и резултатите от пилотирането може да гледате тук. Публикациите са направени в рамките на проект „Програма за превенция, рехабилитация и интеграция на хора, пострадали и извършители на домашно насилие, и  сензитивиране на семейството и обществото по проблема“ който се реализира с договор за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ с рег. № 93-00-274/17.08.2021, сключен с Министерство на правосъдието.