История

От 2019 г. Орион грид се оформя и разгръща стремглаво в организационно отношение и от гледна точка развитието на методите и техниките, въпреки оскъдното засега финансиране. Организацията следва преди всичко тенденциите в полето си на работа - психологическите, социалните, културните и политически динамики и тези на ползвателите, партньорите и опонентите си.

На различни етапи към развитието й са допринесли близо 20 професионалисти или активисти, които са и важни действащи лица на демократичното поле у нас. Ключов е приносът на първия Управителен съвет, съставен от Милена Статева, Рафаел Чичек и Елена Божинова, който оформя етосът на организацията като психоаналитично информиран.. 

Мощното разгръщане и организационно развитие в последните години е движено от Станислав Додов и с приносите на Лора Белчева-Ботева, а напоследък и особено активно от Елица Капушева. Сегашният екип е най-консолидираният тласък за пълноценно функциониране на Грида със стабилната и упорита подкрепа и на Йоанна Минчева и Веселин Алексиев. Ментори на организацията са Здравка Сиракова, която напътства Грида като юридическо лице с идеална цел и д-р Светлозар Василев, който ни подкрепя в ролята си на един от водещите психоаналитици в България. Така, освен психоаналитично информираната, културата се утвърждава и като критическа.


Орион грид е наченат и пилотиран като концепция от д-р Милена Статева в Института "Тависток" за човешки отношения по време на работата й там като старши научен изследовател и организационен консултант. Теоретичната рамка и методология първоначално са изследвани и тествани с широк кръг чуждестранни специалисти, което води до замисъла на  Тавистокско пространство за учене от действието.  


Изхожда се от подхода на груповите отношения като социодинамично течение, свързано с теорията на обектните отношения и най-вече работата на британския психоаналитик Уилфред Бион и последващите методологични развития в Института "Тависток". Този подход е преплетен с ученето и опита на Милена в сферата на противодействието на насилието чрез преработване на травми от индивиди и организации. Акцент е смесването с критическа теория и със социална и политическа мисъл, както и фокусът върху демократизиране и достъпност на индивидуални и групови пространства за рефлексия. 


След няколко години неформално развитие, Орион грид е учредена през 2019 година като организация със седалище в България и мандат навсякъде по света.  Учредителите са съратници и съмишленици на идеята и подхода, ядрото на които подемат дейността първоначално в рамките на рефлективна група за противодействие на крайно десните тенденции в България. Освен осмисляне на психо-социалните и обществено-политическите процеси, групата се ангажира с  публични протестни ноти - реакция на събития, дискурси и реторики. 


Към учредяването се присъединяват и други активисти, професионалисти и хора на изкуството от неформалния период на работа на Орион грид, които носят различни характеристики от разгърналата се дейност и грижата за психично здраве, мислене, деятелност и устойчивост на носители на демократичния импулс, включително и дори с идея за работа със специално обучени кучета за подкрепа на хора в дистрес. Съучредителят Беуар Мосса, бежанец в България по това време, създава логото на организацията


Освен от Института "Тависток", концепцията на Орион грид е повлияна от "Асоциация Анимус" и Български център за отношения между хората. Концепцията в зрелия си вид обаче е най-близка до анти-авторитарните движения пост кризата от 2008 г.  Интелектуалното припокриване на идеята за Орион грид и дейността на анти-авторитарни групи, колективи и движения у нас, са най-доброто доказателство за потенциала на замисъла да интервенира в полза  на прогресивно демократично общество.