Сайтът е в процес на обновление.  / The website is being updated.

При нужда да се свържете с нас, моля, пишете на theoriongrid @ gmail.com
If you need to contact us, please email theoriongrid @ gmail.com

Орион грид работи за един демократичен и грижовен свят, свободен от потисничество и травми, в който автономни индивиди-в-общности могат да се развиват и да дават възможност на всеки да участва пълноценно в обществено-политическия живот. Изхождайки от системния подход, Орион грид подкрепя, свързва и развива самоорганизирани мрежи от равнопоставени и ангажирани хора, организации и движения: „грид”. Гридът обменя и усилва енергията на носителите на демократичния импулс. 

Orion Grid works for a democratic and caring world, free from oppression and trauma, where autonomous individuals-in-communities can develop and enable everyone to participate fully in social and political life. Starting from the systemic approach, Orion Grid supports, connects and develops self-organised networks of equal and committed people, organisations and movements: a "grid". The grid exchanges and amplifies the energy of the bearers of the democratic impulse. 

През 2023 г. организацията е финансирана от БФЖ за базисни нужди, включително подобряване на комуникациите и публичното ѝ присъствие.